Search form

Roma 9:20

20Kamhan ansambag hao nga kita nga mga tao nga inhinang na Diyos daw may katenged nita ka paglalis ka Diyos? Wara gazed. Pamolinged ini nga ya tadzaw daw ampangotana iton ka maghinangay nga nagalaong nga kay ono say hinangen mo kanao singed kaini nga hitsora?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index