Search form

Roma 9:21

21Ya maghinangay ani ya may katenged ka pagbeet kon onhon naiza paggamit ka lopa ka paghinang ka mga tadzaw. May katenged isab naiza ka paghinang ka dowang ka klasi na tadzaw garing ka isang tibolos nga lopa. Ya isa mahalen daw madazaw selengan. Ya isa baratohon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index