Search form

Roma 9:23

23Ani ini ya toong inhinang dazaw kita nga toong inkaloy-an makasabot kita nga madazaw ya kantang datnganan nga in-andam naiza daked. Kamhan may kinabohi nita nga diri mawara kawanihen ka.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index