Search form

Roma 9:26

26Kamhan dizan ka mga dapit nga inngaranan siran nga diri kon kamo ya kanaong kasakopan ngaranan di siran nga mga maanak na Diyos nga bohi. Ani ini ya sinoyat ni Hosiyas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index