Search form

Roma 9:27

27Kamhan si Isayas nga karaang propita na Diyos mabaskeg ya toong saba pagpanaba naiza mahitenged ka mga Yodayo nga nagalaong nga bisan antaed ya kaliwatan ni Israil singed ka kataed na nag-as dizan ka baybazen na dagat talagsa ka siran nga malibri ka silot nga pahamtangan na Diyos ka kanirang mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index