Search form

Roma 9:29

29Singed ini ka daan mga panaba ni Isayas nga nagalaong nga kita nga mga Yodayo kon wara kita kaloy-i na Diyos nga pinakalabaw waray tao nga mabilin dini kanta kay matibe kita pagpangapatay singed ka mga karaang tao doro ka longsod nga Sodoma daw Gomora kawandini pen pagsilot na Diyos kaniran. Ani ini ya mga panaba ni Isayas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index