Search form

Roma 9:3

3kay ya mga angay nao nga Yodayo diri siran antoo kan Kristo. Gosto hao antabang kaniran nga kanaong angay. Kon mahimo hao ya andawat ka silot na Diyos pagsili kaniran dazaw siran di ya malibri ka silot. Kaw-en disab nao kontana ya pagkaisa nao daw si Kristo kon ani ya antabang kaniran

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index