Search form

Roma 9:30

30Sabten mazo ini nga ya mga tao nga diri kon Yodayo bisan wara siran mag-ozamet pagtoman ka balaed nga imbilin ni Moysis, inhinang di na Diyos nga dizan ka toong pagseleng siran di ya matadeng, waray sala kay mintoo siran ka sindo mahitenged kan Kristo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index