Search form

Roma 9:32

32kay ya mga hinang niran nga madazaw ani ya sariganan niran diri kon si Kristo. Kamhan singed siran ka tao nga minsapdok ka dakolang bato dizan ka dalan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index