Search form

Roma 9:4

4kay siran ya mga kaliwatan ni Israil. Kawandini pen inhinang na Diyos nga siran di ya toong mga maanak. Inpakita disab naiza kaniran nga iza ya Diyos nga labaw ka gahem. Minsaad iza kaniran ka pagpanarangin kaniran ka madazaw. Intagan isab siran ka toong kasogoan. Minsindo isab iza kaniran kon onhon sa niran pagsingba kanangiza. Mataed isab ya mga saad naiza kaniran nga ipadara naiza kaniran ya Manlolowas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index