Search form

Roma 9:8

8Na, ya kahologan naiton nga inlaong na Diyos ani ini nga dizan ka mga kaliwatan ni Abraham diri kon mga matood nga maanak na Diyos siran kay pinaazi ka pagtoo ni Abraham ka saad na Diyos natao si Isak. Kamhan bisan diri kon Yodayo ya tao, kon mintoo iza ka mga saad na Diyos singed ka pagtoo ni Abraham, iza gazed ya matood nga kaliwat ni Abraham.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index