Search form

Roma 9:9

9Kay ya saad na Diyos kan Abraham kawandini pen ani ini nga nagalaong nga pagdateng ka hostong panahon andateng ya kanaong gahem dizan kan Sara nga asawa mo kamhan an-anak iza ka maimpis nga amaama. Na, bisan malaas di gazed si Sara mintoman gazed ya saad na Diyos kan Abraham.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index