Search form

Lom 5

Anutu nêêl yiiy nambe hil anivalok

1*Yalonggpayo la timu vu Yesu, tombe Anutu nêêl yiiy nambe hil anivalok, om yate Omaaho Bop Yesu Kalisi wiing-ambe yiiy nando lavuh ti having Anutu. 2*Yik Yesu yoo timu hataahin Anutu-te mopaatôôv samu samu-te sen gêên yalonggpayo la timu vu yi be yaalukalaam nandôô-jo, om yakangg vasa in gêên yiiy oo monanggin Anutu-te nikaapulis sen yiiy naawii-having nambe yale gakôô-to. 3*Lemu yame yakangg vasa in manyinja mu le, nganjo yiiy naapêêlis in nimeen sen natovu yiiy-ato having, in yalak ni nambe nimeen ond le biing-ambe yiiy baale niwêêk lôôt. 4Tombe yiiy baale niwêêk lôôt ond mem Anutu le naanêêl naambe yoo sahi yiiy-ambe nayi yiiy nambe yaalohvu. Tombe naanêêl naambe yaalohvu ond mem yiiy monggatung mengg in va nivasa sen Anutu le bu vu yiiy-ato. 5*Om naambe yiiy oo monggatung mengg in, ond Anutu me-le bu teenin nôôn metumin in yiiy-ambe yalonggpayo nimeen e. Nganjo Anutu wiing Vavi Vaambuung laam vu yiiy-ambe yoo nawiing-ambe Anutu-te ahe havingin nalohvu yalonggpayo lôôt.

6In vu bôôy ond yame aalohvu nambe yaanôôh yiiy vêêl in yate va nipaya le, lemu hôôk busin sen Anutu yoo holin vulôôt-ato ond Kalisi yimb lukalaah yiiy sen yiiy haluuh damingg vu Anutuu-to yahenggbaan. 7De omaaho ti me-le jiinggis-ambe jimb in nambe dôôvu omaaho nivalok ango le. Keen, mak omaaho ti ti yoo lo wiing having niwêêk lohvu nambe bu naavi na be jimb dukanaah omaaho nivasa ti ahembaan. 8*Nganjo Anutu ond taato nambe yoo ahe having yiiy keen lôôt, in yiiy oo naahen nando osin yate va nipaya tonde Kalisi yimb lukalaah yahenggbaan. 9*Yik dangga lak sen Yesu kaasêêh yite nihees-ambe yimb, ondeey Anutu nêêl yiiy nambe hil anivalok lung la. Om nambêênja yalak ni

vanuh nambe yoo le dôôvu yiiy lôôt, de yame le gako nyevahaan jak yate va nipaya le. 10*In bôôy ond yiiy monaayiis ngaamong vu Anutu, tombe yik hôôk busin-anju Noow yimb-ambe vu mamaal vu yiiy having Anutu in nambe yiiy ahondoos mando javuh ti. Om nambêênja sen gêên yiiy ahondoos Anutu nando lavuh ti, om yalak ni keen nambe Anutu le gako yiiy naah vu yi be yiiy mando metumin in Kalisi nando metumin. 11Om yik yakangg vasa in yate Omaaho Bop Yesu Kalisi sen vu mamaal vu yiiy having Anutu be yiiy nando lavuh ti

gêên-anjo.

Adam wiing-ambe omaahonôôn layimb, tombe sim Yesu wiing-ambe omaahonôôn kandi lak in mando metumin

12*Ke, tonde yalak ni nambe omaahonôôn dawiing va nipayaa-to ond pumak omaaho timu Adam, tombe yik yimbin pumak va nipayaa-ju tombe mem la lohvu omaahonôôn pin, in hil pin lawiing va nipayaa-to.

13*Keen, vu munggin sen Mose me-vu Anutu-te tanasin laam vu omaahonôôn-ato le, ond hôôk busin-anju va nipaya neep voon, lemu tanasin-ame neep e, om Anutu me-nanêêl hil-ate va nipaya ti ti vu sil e. 14*Lemu omaahonôôn layimb hôôk Adam-ate busin-ambe tok la valup Mose-te busin, tombe yimbin laanggôôl omaahonôôn pin. Omaahonôôn-anju ond sil vaalu silate va nipaya de Adam-ate va nipaya me-neep ti le, in Adam kalêêh Anutu lava, le sil ond Anutu me-nêêl vakasin ti vu sil-ande sil kalêêh lava le, ma, lemu sil layimb having.

Adam-ate vakasin-anju ond me nangget Kalisi sen tok hato taamusin-ato. 15Lemu Adam-ate va nipaya de Anutu-te samu samu ond yuuh-ame laloh ti le, malis. Nganjo hil ngeeyaata layimb ak omaaho timu-te nipaya, lemu Anutu-te samu samu bopaata lôôt savok yimbin-anja la, in Anutu wiing omaaho timu Yesu Kalisi hako yite samu samu laam vu yiiy omaahonôôn pin, tombe yiiy nako nyemalis amu. 16Tombe va nipaya sen pumak omaaho timuu-to, yuuh Anutu-te samu samu sen yiiy hako nyemalis-ato, ond yuuhate nôôn-ame neep ti le, in omaaho timu sen kalêêh vakasin-ato ond Anutu sahi yite vakasin-ambe nêêl nambe omaaho nipaya om omaaho-nôôn e lanjimb-ambe lana mend nama. Lemu vu taamusin ond hil ngeeyaata kalêêh vakasin, le sim Anutuwiing yite samu samu nyemalis laam atombe mem Anutu nêêl yiiy nambe hil anivalok. 17Vu munggin ond omaaho timu kalêêh vakasin tombe hil pin layimb ak omaahôô-ju yite nipaya, lemu Anutu-te samu samu bopaata lôôt savok yimbin-anja la. In hil pin sen lako samu samu nyemalis vu omaaho timu Yesu Kalisi, tombe Anutu nêêl sil nambe hil anivalok-ato, ond Yesu le biing-ambe daatu hil osin haalend bop-ambe sil mando metumin gaving yi danggata osin danggata. 18*Om yaahe nambe omaaho timu wiing va nipaya, tombe yite nipaya nyevahaan yiis omaahonôôn pin, tonde sim omaaho ango wiing va nivalok, tombe Anutu nêêl yiiy pin nambe hil anivalok om yiiy mando metumin danggata. 19*Yik omaaho timu kalêêh vakasin atombe wiing-ambe hil pin latu hil anipaya lak, lemu omaaho ango nanye vuun wiing-ambe hil ngeeyaata le daatu hil anivalok.

20*Tonde sim taamusin e tanasin nomaayuuh tok laam having atombe mem taato va nipaya vaalu having-ambe mem ngeeyaata lak lôôt, lemu samu samu bopaata laam-ambe kaluuh va nipaya la lôôt. 21*Keen, va nipaya tu danggakook munggin-ambe laanggôôl yiiy pin-ambe yiiy nala mengg nama, le ma de gêên Anutu-te samu samu laam-ambe laanggôôl va nipaya la, tonde wiing-ambe Anutu nêêl yiiy nambe hil anivalok in yiiy mando metumin danggata. Anutu-te samu samuu-jo dangga lak yiiyate Omaaho Bop Yesu Kalisi yimb in yiiy.

Vakasin Moos

© 1981, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index