Search form

Lom 6

Yiiy aahimb having Kalisi

1*Om yale naanêêl vaati? Mak yiiy naanêêl naambe yiiy monaambiing va nipaya in nambe Anutu yoo monambiing samu samu naam vu yiiy jesi-jesin a? 2*Malis lôôt. Yaatu nambe sen hil yimbin-ambe yiiy havuuh va nipaya la lung, om yale gako jak jesin naah naambe va? Malis. 3*Mak ham-ame alak ni le? Yik yiiy pin sen yaalipis bel ak Yesu Kalisi haalêê-to ond manyinjo yaahimb having yi. 4*Keen, yiiy aalipis bel ond manyinjo yiiy aahimb-ambe yaalukala lôôvin having Kalisi in nambe biing-ambe yiiy kandi jak-ambe yiiy mando osin metumin memoos, naambe sen Anutu-te niwêêk wiing-ambe Kalisi kandi lak vu hil yimbin-ate yesin laah-ato.

Yale mando metumin gaving Kalisi

5*Keen, yaahimb having Yesu Kalisi tombe yaatu yite hil, om yale kandi jak jesin naah naambe sen Kalisi kandi lak laah-ato. 6*Yiiy alak ni nambe yalonggpayo nipaya yimb ak haah pako having Kalisi lung la, in nambe biing-ambe va nipaya sen nawiing kul niwêêk hôôk yiiy naavingg-ato nama na valok-ate, de yame naatu va nipaya-te hil kul-ate jesin naah e. 7*In hil sen dayimb-ato ond va nipaya me-lohvu nambe kape sil jesin naah e.

8Keen, yiiy ond yaahimb having Kalisi om yiiy naawii-having nambe yale mando metumin gaving yi. 9In yiiy oo alak ni nambe Kalisi kandi lak laah vu hil yimbin-ate, om me-le jimb jesin naah e. Yimbin-ate niwêêk-ame lohvu nambe daanggôôl yi le. 10*In yimb balon timu in nambe kawiiy omaahonôôn-ate va nipaya pin na bulôôt, de sen nando metumin gêên-ato ond yuuh ahondoos Anutu dando lavuh ti.

11*Om yik ham-anja, ham akam bu naambe ham ahimb om ham-ame ahulis va nipaya baambu laah e, in gêên-anjo ham atu Yesu Kalisi-te hil-ambe ham nando metumin having Anutu. 12*Om va nipaya me-naatu yêêv jesin naah-ambe ganggin ham anim naavi sen le panyek-anjo le, de ham-ame taamuyin ham alompayo navu navuu-to le. 13*Tonde ham-ame ambu ham namam osin ham vaham ayuuh ame na vu va nipaya jesin naah in ham ambiing va nipaya le, nganjo ham alohvu hil sen layimb lung la, le sil kandi vasa hôôk yesin-ambe dando moos-ato, om ham ambu ham anim naavi pin na osin doos vu Anutu in ham ambiing va nivalok amu. 14*Om va nipaya me-le naatu yêêv-ambe ganggin ham e, in gêên-anjo tanasin-ame nanggin ham e, nganjo Anutu-te samu samu nanggin ham.

Yiiy aatu va nivalok-ate hil kul-ate

15*Om yale aambiing naambe vaati? In gêên tanasin-ame nanggin yiiy e, nganjo Anutu-te samu samu nanggin yiiy, om mak yiiy oo monaambiing va nipaya mava? Malis lôôt. 16*Mak ham-ame alak ni le? Naambe ham ambu ham osin ham alompayo doos dukana omaaho ti nama in nambe ham gango lava be ham ambiing yite kul, ond ham atu yite hil kul-ate keen. Om naambe ham nanyem vuun vu va nipaya ond ham e ana mem nama, le naambe ham nanyem vuun vu Anutu ond Anutu nanêêl ham nambe hil anivalok. 17Keen, yiiy naapêêlis vu Anutu in bôôy ond ham atu va nipaya-te hil kul-ate, le ma de gêên Anutu-te tanasin sen sil tatekin vu ham-ato ond ham navu sapa osin ham alompayo doos. 18*In va nipaya talu ham, le ma de Anutu lôôh ham vêêl, le mem ham atu va nivalok-ate hil kul-ate. 19Yiiy omaaho nipaya voon-ate om sa navu taahu Anutu-te vakasin lak va sen yiiy naawiing vu voon-ato in nambe ham anjak ni le. Om sa naanêêl naambe bôôy ond ham avu ham anim naavi la doos-ambe tu va nipaya osin vakasin kalêêsin-ate va kul-ate, tombe ham kalêêh tanasin lôôt, om yik gêên ham ambu ham naavim osin doos naatu va nivalok-ate va kul-ate in ham naatu hil vaambuung.

20In bôôy sen ham atu va nipaya-te hil kul-atêêto ond va nivalok-ame nanggin ham daka le. 21*Tombe busin-anju ham nako nôôn anivasa vaati nalak va nipaya sen nawiing-ambe ham anim namum in gêên-anjôôto? Malis. Yik va nipayaa-ju yite nôôn nambe ham e anggimb-ambe ham ana mem nama, 22le ma de Anutu lôôh ham vêêl in va nipaya lung la, le mem ham atu yite hil kul-ate. Tombe manyinjo yite nôôn nambe ham natu hil vaambuung, tombe taamusin e mem ham e mando metumin danggata. 23*In va nipaya navu nyevahaan vu hil nambe lanjimb-ambe lana mend nama, lemu Anutu ond nawiing samu samu nyemalis amu vu yiiy lak yate Omaaho Bop Yesu Kalisi-te kul nambe yiiy mando metumin danggata.

Vakasin Moos

© 1981, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index