Search form

Salecebaicne 1:11

11Domalu yanguc edocebaiboc, “Galili prowinswacni ngic, ngenge omale dongengineng sawawa hilalu domagaing? Wapongti Yesu bame hegilecngebalu honocmengka fegac. Ailu ye feme nganigaing, ye hocne gacgu silicine ingucnehac kwesidaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index