Search form

Salecebaicne 1:21-22

21-22Ilec ngic monic yele ameine bawosaedabeleng. Yohanedi Yesu misa lowacnome boleine fungke balu nongilengkolec lec-welec ailu gacgu Wapongti bame honocmengka fewec, dameng iwa ngic nongilengkolec gaibong, ngic yogo yengele hewackacni ngic monic bawosaeme yedi nongilengkolec momoc galu Yesu homackacni fangkewec, ilec siduc momoc midaicte.”

23Pitadi inguc mime ngic yaeckang bafuwacepaibong: Monic wacine Yosefe Basabas wackelu gaibong, ye wacine monic Yastus, ailu agoine Matias.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index