Search form

Salecebaicne 1:3

3Ye doic sugucne ngagelu homackacni hatacmac gboliyelu fangke hadeng 40le kwelina yeuctiyac fike-sang aiyelelu pasi fungine fungine balu Wapongte ngani-damongte fungine edocebalu weduyelelu gawec. Aiyeleme yenge pasi yogo nganilu ye foinac gagac, inguc ngage-motoibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index