Search form

Salecebaicne 1:6

6Aime kpaduckelu ngiyeibong yengi uwacnoibong, “Sugucne, ga yakumac dameng yagowahac Israel ngic-ngigac hatacmac kpaducnubang nonge nongileng himongte ngictauholec ailu ganoga, me?”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index