Search form

Salecebaicne 10

Angelodi Konelius fikecnowec

1Sesarea taonka ngic monic gawec, wacine Konelius. Ye yengele hudu-ngic damongte aling tofaine, wacine Itali, yengelacni ngic 100, yengele sugucnengineng gawec. 2Ye yeicne nga golowacfocine sasawa, yenge kweledi Wapong ago balu alang bacnolu gaibong. Konelius ye kwele-madicka wiyac homacne ngic-ngigac waweweine yelelu gawec ailu Wapong hadengsoc milockelu gawec. 3Wenac monic Konelius ye awelilicte 3 kilok ingucne aiyemewa Wapongte angelo monicti gung-didicka ingucne yela fikelu edowec, “Konelius.”

4Inguc mime kwatackelu hangockeme dongeinedi sanangne nganilu miwec, “Sugucne oma wiyac?”

Mime yedi miwec, “Mimilocgone nga kwele-madicgonele ngic-ngigac wiyac yelecaigic, yogo ibu ingucne Wapongta feme ye ilec ngage-madickecaigac. 5Ilec ga yakumac Yopa taonka ngic salecebang hikelu ngic monic wacine Simon, wacine monic Pita, ye mengocke kwesidabiyeng. 6Ye ngic monic bulumaka socine bacaigac wacine Simon, yele macka ngiyegac. Mac yogo kiwec mecina ngiyegac.”

7Angelo yowa yogo edolu hikeme Konelius ye macinele bole-madeckecine yaeckang nga hudu-baba ngic monic ye Wapong alang bacnocaigac, yenge wacebame welebong yowa edocebawec. 8Ailu Yopa taonka salecebame hikeibong.

Pitadi gung-didicka ingucne nganiwec

9Ngic yenge hikecgu yefewa fabong mac saeme hatacmac hikegacgu mac bangkalenale aibong, Pita ye wenac hewac-hewac milockenale mac witina mac-dakec ingucne fawec, iwa fewec. 10Felu nosingte homalu mime nosing lobebong ye gung-didicka ingucne yanguc nganiwec: 11Honocmeng angkeme wiyac monic nganiwec. I kpoluc ingucne mecine neboc nga neboc balu himongka lobong wanale, ingucne aiwec. 12Ilec kwelina bec-sic sugucne kpisicne ailu hema nango fungine fungine fawec. 13Wame yowa monic yanguc fikewec, “Pita ga fangkelu wecebalu nocebac.”

14Inguc fikeme Pitadi yanguc miwec, “Sugucne yogo nalic mi aidacte, na wiyac wonongkolec ailu Sugucnedi aka lowec, yogo monic mi noiba ailu nalic mi nodacte.”*

15Inguc mime alec yaeckang aime miwec, “Wapongti aka yogo baickegac, ilec ga wonongkolec mi minong.”*

16Aime yowa mime habackang aime iwahac kpoluckolec fuluckeme honocmengka hatacmac fewec.

17Feme Pita ye gung-didicka ingucne nganiwec, ilec ngage-ngage bole balu ngiyeme Konelius ngicfocine yenge Yopa taonka hikelu Simonte macte uwala uwala hikecgu oda nuina domalu 18wackelu uwaibong, “Simon wacine monic Pita, ye mac yawa gagac, me?”

19Aime Pita ye gung-didicka ingucne nganiwecte ngage-ngage bole balu gaemewa Asudi yanguc edowec, “Ngagegic, ngic habackang yenge kwesilu ga basacgugaing. 20Ilec ga fangke haulu yengeholec hikenogale milu ngageboc mi aidamec. Ngic yogo yenge nani salecebabe kwesigaing.”

21Inguc mime Pita yengela haulu miwec, “Ngic basackegaing i na hocne, ngenge omale kwesigaing?”

22Inguc mime ngic yengi yanguc miibong, “Hudu-baba ngic yengele damong Konelius ye Wapong alang bacnolu aibaba madicne balaibecaigac. Aime Yuda-ngic sasawa yenge yele ngagebong madickecaigac, ye hocne angelo gbagbacne monicti fikecnolu miwec, ‘Ga bacgulu micgonacni yowa ngagenale edoyec.’” 23Inguc mibong Pitadi yenge bacebalu macka aneng aiyeleme faibong.

Pitadi Koneliusle macka hikewec

Fabong saeme fangkelu ye nga ngic yogo yenge hikenogale aibong agofocngineng ngage-ngagesingkolec gocne Yopa gaibong, yenge momoc hikeibong. 24Yenge yefewa deboc monic falu mac saeme fangkelu hikegacgu Sesarea sulumeibong. Konelius ye alingfocine nga agofocine wacebame wangec gabong hike sulumeibong. 25Hikelu Pita ye macka fenogale aime Koneliusdi wele emeina ketadi holelu afeewec. 26Afeeme Pitadi balu bafangkelu yanguc edowec, “Fangkec, na mi afenuc, na ngic-agogone.”*

27Inguc mingagec ailu ye mac kwelina felu ngic homacne kpaduckelu ngiyeibong, nganicebalu 28yanguc edocebawec, “Ngenge Yuda-ngic nongele aibaba ngagegaing. Nonge Israel yengele alingkacni miyac ngengeholec ago nga nganinagulu gaga inguc mi ainangte aka-yowa sanangne fagac. Nabac ngenge ngic wonongkolec milu misulec mi aingelenogale Wapongti yogo mime yegengkeyelewec. 29Yogolec hocne hefolecnubong welenogale milu mi kpungkebac. Aime biyac hefolecnugaing, ilec fungine mibong ngagebe.”

30Inguc mime Koneliusdi yanguc edowec, “hadeng 4 biyac motoemewa aweleme 3 kilok ingucne aiyemewa milockebe ngic monic ngakpiine angocineholecti nala fikelu 31yanguc edocnuwec, ‘Konelius ngagec, Wapongti mimilocgone nga kwele-madicgonele wiyac ngic-ngigac waweweine yelecaigic, ilec ngage-madickegac. 32Ilec ga Yopa taonka ngic salecebang hikelu Simon wacine monic Pita, ye mengocke kwesidabiyeng. Ye bulumaka socine bacaigac Simon, yele macka ngiyegac. Macine yogo kiwec mecina ngiyegac.’ 33Yowa inguc mime na yogolec hocne dacineholec salecebabe gala fubiyeng. Fubong ga yowane ngagelu kwesigicte ngagebe madickegac. Aime Sugucnedi yowa edocguwec, yogo ninic miyengka ngagenogale Wapongte dongewa nongileng momoc kpaduckelu ngiyegabeleng.”

Pitadi siduc madicne edocebawec

34Inguc mime Pitadi yanguc milu edocebawec, “Wapongti ngic-ngigac nganicebalu monic ago balu angac ngagecnolu monic mi hegiledaicte, yogo foinac ngage-motobenangkegabac.* 35Ngic himongne himongne alang bacnolu aibaba dondonne aicaigaing, yengele ngageme madickecaigac. 36Foinac, Wapongti Yesu Kristo moniyang, ngic sasawa nongileng Sugucne hocne saleme wawec. Yedi kwele-mogung yowa madicne Israel ngic-ngigac nongela mime yegengkenolewec, yogo ngenge ngagegaing. 37Ailu Galili prowinswa molickelu wiyac fikeme Yudeya himong sawelu hikewec, yogo ngenge ngagegaing. Yogo yanguc: Yohane ye ngic misa-lowacte yowa edocebawec.* 38Aime Wapongti Yesu Nasaret-hocni kuc nga Tili Asu locnome yedi himong lolickelu hike-kwesic ailu ngic bafuwacebalu bamadicebalu gawec nga Aleng Sugucnenginengte kucti ngic-ngigac gagangineng basowaleicne, yogo yenge bamadicebayackewec. Wapongti nenggac ngiyecnome ye bole yogo bawec.*

39“Aime Yesu ye Yuda-ngic nongele himongka nga Yerusalem iwa bole bawec, yogo ngani-ngagec aiyackeibeng. Inguc ailu gacgume yengi ye malicpongka webong homawec. 40Homalu faemewa hadeng habackang aime Wapongti ye bagboliyeme fangkelu ngic-ngigac fikeyeleme nganiibong. 41Ngic-ngigac sasawa yengela mi fikewec, miyac. Wapongti esecne siduc-mimifocine bawosaecnubawec, nongela sugu fikewec. Ye homackacni fangkeme nonge hocne nosing misa yeholec noibeng.* 42Aime Wapongti edocnubame ngic-ngigac mibeng yegengkeyeleme yanguc edocebadabeleng, ‘Ngic ye hocne ngic gbolicne nga homaicne aibabanonggeng mimoctonale Wapongti bawosaewec.’* 43Aime Wapongte sinaic mimi sasawa yenge yowa yanguc mibong yegengkewec, ‘Ye ngagesingkebong, yele wacka bikicngineng hegiledaicte.’”*

Tili Asudi Israel yengele alingkacni miyac yengela wawec

44Pita ye yowa inguc milu domaemewa ngagelu ngiyebong Tili Asudi yengela walu kwelenginang wakewec.*45Wakeme ngic soc tofangineng helockeicnedi+ Yesu ngagesingkeibong nga Pitaholec hikeibong, yenge Tili Asudi ngageboc mikac kuc Israel yengele alingkacni miyac, yengela ingucneyac loyeleme 46Yowa silicine monic-monic milu Wapong wacine bafelu afeebong, yenge yogo ngagelu mimedec aiibong.

Inguc aibong Pitadi yanguc miwec,* 47“Nongileng Tili Asuholec aiibeng, pasi yogo ingucneyac ngic yago yengela fikeyeleme misa nalic mi sebileyelenoga.” 48Inguc milu yenge Yesu Kristole wacka misa lowaningte miyelewec. Ailu yengeholec hadeng gocne ngiyenale uwacnoibong.*

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index