Search form

Salecebaicne 10:14

14Inguc fikeme Pitadi yanguc miwec, “Sugucne yogo nalic mi aidacte, na wiyac wonongkolec ailu Sugucnedi aka lowec, yogo monic mi noiba ailu nalic mi nodacte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index