Search form

Salecebaicne 10:22

22Inguc mime ngic yengi yanguc miibong, “Hudu-baba ngic yengele damong Konelius ye Wapong alang bacnolu aibaba madicne balaibecaigac. Aime Yuda-ngic sasawa yenge yele ngagebong madickecaigac, ye hocne angelo gbagbacne monicti fikecnolu miwec, ‘Ga bacgulu micgonacni yowa ngagenale edoyec.’”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index