Search form

Salecebaicne 10:23

23Inguc mibong Pitadi yenge bacebalu macka aneng aiyeleme faibong.

Pitadi Koneliusle macka hikewec

Fabong saeme fangkelu ye nga ngic yogo yenge hikenogale aibong agofocngineng ngage-ngagesingkolec gocne Yopa gaibong, yenge momoc hikeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index