Search form

Salecebaicne 10:28

28yanguc edocebawec, “Ngenge Yuda-ngic nongele aibaba ngagegaing. Nonge Israel yengele alingkacni miyac ngengeholec ago nga nganinagulu gaga inguc mi ainangte aka-yowa sanangne fagac. Nabac ngenge ngic wonongkolec milu misulec mi aingelenogale Wapongti yogo mime yegengkeyelewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index