Search form

Salecebaicne 10:31

31yanguc edocnuwec, ‘Konelius ngagec, Wapongti mimilocgone nga kwele-madicgonele wiyac ngic-ngigac waweweine yelecaigic, ilec ngage-madickegac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index