Search form

Salecebaicne 10:34

Pitadi siduc madicne edocebawec

34Inguc mime Pitadi yanguc milu edocebawec, “Wapongti ngic-ngigac nganicebalu monic ago balu angac ngagecnolu monic mi hegiledaicte, yogo foinac ngage-motobenangkegabac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index