Search form

Salecebaicne 10:36

36Foinac, Wapongti Yesu Kristo moniyang, ngic sasawa nongileng Sugucne hocne saleme wawec. Yedi kwele-mogung yowa madicne Israel ngic-ngigac nongela mime yegengkenolewec, yogo ngenge ngagegaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index