Search form

Salecebaicne 10:38

38Aime Wapongti Yesu Nasaret-hocni kuc nga Tili Asu locnome yedi himong lolickelu hike-kwesic ailu ngic bafuwacebalu bamadicebalu gawec nga Aleng Sugucnenginengte kucti ngic-ngigac gagangineng basowaleicne, yogo yenge bamadicebayackewec. Wapongti nenggac ngiyecnome ye bole yogo bawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index