Search form

Salecebaicne 10:39

39“Aime Yesu ye Yuda-ngic nongele himongka nga Yerusalem iwa bole bawec, yogo ngani-ngagec aiyackeibeng. Inguc ailu gacgume yengi ye malicpongka webong homawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index