Search form

Salecebaicne 10:4

4Inguc mime kwatackelu hangockeme dongeinedi sanangne nganilu miwec, “Sugucne oma wiyac?”

Mime yedi miwec, “Mimilocgone nga kwele-madicgonele ngic-ngigac wiyac yelecaigic, yogo ibu ingucne Wapongta feme ye ilec ngage-madickecaigac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index