Search form

Salecebaicne 10:42

42Aime Wapongti edocnubame ngic-ngigac mibeng yegengkeyeleme yanguc edocebadabeleng, ‘Ngic ye hocne ngic gbolicne nga homaicne aibabanonggeng mimoctonale Wapongti bawosaewec.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index