Search form

Salecebaicne 10:45

45Wakeme ngic soc tofangineng helockeicnedi Yesu ngagesingkeibong nga Pitaholec hikeibong, yenge Tili Asudi ngageboc mikac kuc Israel yengele alingkacni miyac, yengela ingucneyac loyeleme

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index