Search form

Salecebaicne 10:9

Pitadi gung-didicka ingucne nganiwec

9Ngic yenge hikecgu yefewa fabong mac saeme hatacmac hikegacgu mac bangkalenale aibong, Pita ye wenac hewac-hewac milockenale mac witina mac-dakec ingucne fawec, iwa fewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index