Search form

Salecebaicne 11:1

Pitadi wiyac sasawa fike-ofewec ilec siduc edocebawec

1Salecebaicne nga ago gocne ngage-ngagesingkolec Yudeya himongka gaibong, yengi siduc yanguc ngageibong, Israel yengele alingkacni miyacti Wapongte yowa ngage-angac ailu ngagesingkeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index