Search form

Salecebaicne 11:12

12Asudi yanguc edocnuwec, ‘Ga yengeholec hikenogale milu ngageboc mi aidamec.’ Inguc mime hikebe ngage-ngagesingkolec agofocne 6 naholec yago domagaing, yenge balaibecnubong hikelu hudu-baba ngicte damong yele macka feibeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index