Search form

Salecebaicne 11:19

Antiok taonka Grik-ngic yengi ngagesingkeibong

19Ngic-ngigac yenge Stefen welu Yesule habu gocne yenge momoc weyebic aiyelebong siyeckelu gocnedi Fonisia himongka hikeibong, nga gocnedi Saiparus nucka hikeibong, nga gocnedi Antiok taonka hikelu gaibong. Aime yenge Yuda-ngic sugu siduc madicne mibong yegengkeyelewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index