Search form

Salecebaicne 11:20

20Aime Yesule habu hewacnginang ngic-ngigac Saiparus nuckacni nga Sairini himongkacni gaibong, yenge Antiok taonka hikelu Grik-ngic yengeholec inguchac mingagec ailu Sugucne Yesule siduc madicne mibong yegengkeyelewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index