Search form

Salecebaicne 11:24

24Ye ngic madicne ailu ye kweleina Tili Asu nga ngage-ngagesing wakeicne facnowecte ngic-ngigac homacnedi yogo nganilu Sugucnela taockeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index