Search form

Salecebaicne 12:4

4Lolu hudu-baba ngic 16 yengelacni ngic aling 4 ingucti habu 4 heucke domalu damongkeibong. Inguc aime ye ewalicebaicnele hombangte ngiye-ngagec dameng yogo motome Pita Yuda-ngic yengele dongewa yowawa lonogale ngagesiwec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index