Search form

Salecebaicne 12:6

Angelo monicti Pita lukecnowec

6Aime Herode ye mac saeme Pita yowawa lonogale miwec, dameng yogo bangkaleme deboc iwahac hudu-baba ngic yaeckang yeke Pita yekuctiyac sen yaeckangti witickelu loboc hewacnginac fawec. Faebongka hudu-baba ngic gocne yenge nu lobeina damong domaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index