Search form

Salecebaicne 13:16

16Inguc mibong Pol ye fangke domalu waicke ngiyeningte molediyac aiyelelu yanguc edocebawec, “Israel ngic, ngenge nga habu gocne Wapong alang bacnocaigaing, ngenge edocngebabe ngagening:

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index