Search form

Salecebaicne 13:22

22Gacgume ye baickelu ngictaungineng Dawidi lowec. Ailu yele fungine yanguc mime yegengkeyelewec, ‘Na Dawidi, Yesile madec ye nganilu kwelene madickeme ye bawosaebac. Ye hocne nale yowa sasawa badaicte.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index