Search form

Salecebaicne 13:25

25Edocebalu boleine bamoctome motonogale aiyemewa yanguc edocebawec, ‘Ngenge ngic ngagegaing yogo, na ye miyac. Ngagegaing, nale lobewa welegac, ye feicnetowanonggeng, ilec na ingucnedi yele hige-ebecte muc nalic mi lukedacte.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index