Search form

Salecebaicne 13:26

26“Israel agofocne, Ngambononggeng Abraham ailu ngic-ngigac gocne Wapong alang bacnocaigaing, ngenge yowane mibe ngagening, bikickacni bamocto-bamoctole yefe fagac ailu wasecne ainogale, yowa yogo nongileng lowec fagac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index