Search form

Salecebaicne 13:31

31Fangkeme ngic-ngigac yeholec Galili prowinswacni Yerusalem taonka hikeibong, yenge momoc hadeng homacne fikeyelewec. Fikeme nganiibong, yenge hocne siduc-mimifocine aiibong gagaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index