Search form

Salecebaicne 13:36

36“Dawidile yanguc ngagegabeleng, Wapongti ye bole micnowec, yogo ngicfocine yengela bamoctolu homawec. Homame ngesafocine locebaibong, iwa longkebong howacine ailu miyac aiwec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index