Search form

Salecebaicne 13:41

41‘Ngic-ngigac ngenge Wapongte yowa midelec aicaigaing nganidaing. Na dameng iwa pasi fulune babe ngenge yogo ngani-kwatac ailu homadaingte. Ngic monicti edocngebame pasi yogo nalic mi ngagesingkedaingte.’” (Habakuc 1:5)

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index