Search form

Salecebaicne 13:44

44Aime Sabat damengka hatacmac aime taon yogolec ngic-ngigac yenge Sugucnele yowa ngageningte homacnedi kwesiibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index