Search form

Salecebaicne 14:1

Pol nga Banabas yeke Aikoniam taonka hikeiboc

1Yeke Aikoniam taonka hikelu iwa inguchac Yuda-ngic yengele kpakpaduc macka felu siduc madicne kucineholec miboc yegengkeyelewec. Aime Yuda-ngic nga Grik-ngic homacnedi Yesu ngagesingkeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index