Search form

Salecebaicne 14:13

13Aime wapong monic Sus ye ibu-kulucine taon emeina ngiyewec. Yele depec-baba ngicti mime yenge bulumaka ngicne gocne nga daling ayangineholec balu taon mecinele oda nuina felu ngic yaec ewe holelu depec weyetenogale aiibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index