Search form

Salecebaicne 14:15

15“Ngic-ngigac yago ngenge oma wiyac ainogale aigaing? Noke ngic benang ngenge ingucneyac. Ngenge siduc-gbongngineng kucine mikac gagac, ye lobeening, noke Wapong gagaineholecte siduc madicne mibec yegengkengelegac. Yedi himong nga honocmeng ailu wiyac sasawa kiwecka fayackegac, yogo bayackewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index